Prekių pristatymas

 •  1. BENDRIEJI NUOSTATAI

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės") nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt ir UAB "Pjūklininkas " (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatas. Pirkdamas prekes, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir laikymusi.

  1.2. Naudotis "www.pjuklininkas.lt" elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad remiantis šiuo taisyklių punktu, jis turi teisę pirkti prekes "www.pjuklininkas.lt" elektroninėje parduotuvėje.

  1.3. Pardavėjas vienašališkai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar kt. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

   

  2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

  2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje užsiregistruoja, suformuoja prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti''. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

  2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.pjuklininkas.lt duomenų bazėje.

   

  3. PIRKĖJO TEISĖS

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Šiame punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo".

   

  4. PIRKĖJO PAREIGOS

  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą (jei tokia yra), taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

  4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu: utena@husqvarna-dealer.lt
  4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.pjuklininkas.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Pirkėjas privalo laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

   

  5. PARDAVĖJO TEISĖS

  5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai apriboti arba sustabdyti (nutraukti) galimybę naudotis elektronine parduotuve apie tai iš anksto nepranešdamas Pirkėjui.

  5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

  5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

  5.4 Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų "Pirkinių krepšelio" dydį, kurį pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

  5.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju. Pardavėjas turi teisę šio sprendimo nekomentuoti, bet privalo apie sprendimą informuoti Pirkėją. Jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24 valandas.

  5.6. Pardavėjas taip pat turi teisę anuliuoti sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti

  5.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas.

  5.8. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

   

  6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas negalėdamas pristatyti (ar laiku pristatyti) Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 24 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą ar kitus Pirkėjo patirtus nuostolius.

  6.4. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

   

  7. PREKIŲ KAINOS

  7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus rinkos sąlygoms ar mokesčių dydžiams be jokio įspėjimo. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius dėl kainų pakeitimo.

   

  8. APMOKĖJIMO UŽ PREKES TVARKA IR BŪDAI

  8.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes banko pavedimu pagal pirkimo užsakymą ("išankstinę apmokėjimo sąskaitą" ar kt.).

  8.2 Pirkėjas gali atsiskaityti kredito arba debeto kortelėmis - Visa, Visa Electron, Mastercard ir Maestro (išskyrus JAV, Kanadą ir Didžiają Britaniją).

  8.3 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynais pinigais prekės pristatymo, atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu, arba grynais pinigais ar kortele atsiimant prekę Pardavėjo parduotuvėje.

  8.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes sudarydamas sutartį su lizingo bendrove.

  8.5. Pirkėjas, laikydamasis Taisykių, sutinka, kad prekių pirkimo užsakymo lapai ("išankstinės apmokėjimo sąskaitos"), PVM sąskaitos faktūros, būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  8.6. PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas pateikia Pirkėjui patvirtinus gautą apmokėjimą už prekes.

   

  9. PREKIŲ PRISTATYMAS

  9.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, pasirinkus pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, pristatome į bet kurią Lietuvos vietą per 3 darbo dienas po mokėjimo gavimo, jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje. Jei Pirkėjo užsakytos prekės sandėlyje nėra, mes su Jumis susisieksime ir informuosime apie pristatymo terminus.

  9.2. Pardavėjas pristato prekes savo transportu arba naudodamasis siuntų transportavo įmonių, kurjerių paslaugomis.

  9.3. Prekę taip pat Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo parduotuvėse, kurių kontaktus galite rasti mūsų internetinio puslapio Kontaktų skiltyje. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina su savimi turėti ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Ši paslauga nemokama.

  9.4. Prekės visoje Lietuvoje pristatomos nemokamai, jei užsakymo suma viršija 30€.

  9.5. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.

   

  10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

  10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

  10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė, su pilna dokumentacija ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną ar kt. dokumentus, išduotus pirkimo metu.

  10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir taisyklių.

   

  11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima pilną atsakomybę už padarinius ar nuostolius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo elektronine parduotuve.

  11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

  11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

  11.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  11.7. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  12. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

  12.1. Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Jeigu turėsite kokių nors problemų dėl prekių kokybės, rekomenduojame Jums kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją Jūs rasite prekės garantiniame talone.

  12.2. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas.

  12.3. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimu metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekės transportavimo išlaidos iki garantinio aptarnavimo vietos tenka Pirkėjui.

  12.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

   

  13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  13.1.Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

  13.2. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt , Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta sekančiame punkte.

  13.3. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

  13.4. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (jei tokių yra) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

  13.5. Pirkėjui užsiregistravus internetinėje parduotuvėje www.pjuklininkas.lt, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.

   

  14. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

  14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais elketroninio pašto adresais.

   

  15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

  15.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

   

  15.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Prenumeruok ir laimėk

  BENDRAUKIME FACEBOOK’E